EDUKACJA REGIONALNA I MIDZYKULTUROWA NIKITOROWICZ PDF

Digore The multidimensional feeling of identity is firmly anchored in this capital. American Journal of Educational Research edujacja, 2 3 Edukaca should be able to interpret the table without reference to the text. They are able to form fluent, spontaneous utterances quite easily finding the right expressions. Level Language fluency level Socio-linguistic propriety B1 Person using the language on this level understands the meaning of the main woof of the message contained in clear, standard utterances which concern known issues and events typical for work, school, leisure, etc.

Author:Dinris Voodoor
Country:Jordan
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):13 March 2013
Pages:218
PDF File Size:13.5 Mb
ePub File Size:17.81 Mb
ISBN:550-5-65452-767-2
Downloads:36812
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KetilarBezporednim celem ksztalcenia jest zdobycie umiejtnoci oceny analizowanych zjawisk jzykowych z wykorzystaniem wlasnej kompetencji w zakresie: normy jzykowej, uzusu i systemu jzykowego. Opis przedmiotu: 1. Jzyk i jego funkcje. Jzyk jako warto. Czym zajmuje si kultura jzyka? Skladniki kultury jzyka. Podstawowe pojcia teoretyczne kultury jzyka.

Teksty, uzus, norma, system. Warianty w normie i ich typy. Pojcie innowacji jzykowej. Pojcie poprawnoci jzykowej. Wewntrzjzykowe i zewntrzjzykowe kryteria poprawnoci jzykowej. Pojcie bldu jzykowego. Wyrazy i frazeologizmy le rozumiane. Wyrazy mylone. Wyrazy i zwizki frazeologiczne o zmienionej formie. Wyrazy i zwizki frazeologiczne uyte w zlym kontekcie.

Norma gramatyczna w wydawnictwach poprawnociowych. Norma a uzus na przykladzie wybranych zjawisk jzykowych.

Bldy gramatyczne. Pojcie stylu jzykowego. Norma stylistyczna. Rozumienie normy stylistycznej w wydawnictwach poprawnociowych. Bldy stylistyczne. Zjawisko mody jzykowej warstwa leksykalna, polczenia wyrazowe. Nowsze zapoyczenia leksykalne z jzyka angielskiego. Trwalo zapoycze w jzyku polskim. Zjawisko puryzmu jzykowego. Zjawisko neosemantyzacji. Przyklady uy nowszych zapoycze semantycznych.

Przesunicia znaczeniowe a kwestia poprawnoci. Czy istnieje gust jzykowy? Zjawiska wulgaryzacji, brutalizacji jzyka publicznego, grzecznoci jzykowej, tabu, eufemizacji, kiczu jzykowego. Estetyka a etyka w jzyku.

Literatura: 1. Markowski, Kultura jzyka polskiego. Zagadnienia leksykalne, Warszawa Bugajski, Jzykoznawstwo normatywne, Warszawa Zdunkiewicz-Jedynak, Wyklady ze stylistyki, Warszawa Opis przedmiotu: Komunikowanie masowe. Odmiana medialna. Jzyk w mediach.

Genologia, retoryka dziennikarska. Gatunki dziennikarskie, ich odmiany kryteria podzialu; stanowiska badawcze. Gatunki wlaciwe wszystkim mediom oraz gatunki typowe dla odmiany prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej. Gatunki pograniczne. Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe formy wypowiedzi dziennikarskiej. Publicystyka, informacja. Plaszczyzny ich komunikacyjnej organizacji, relacje nadawczo-odbiorcze, illokucje.

Bauera, E. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyski, Gatunki dziennikarskie. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Dziennikarstwo jest zawodem specyficznym. Cele nauczania: Opis przedmiotu: 1. Dziennikarstwo - sztuka czy rzemioslo? Dziennikarstwo jako profesja; koncepcje roli zawodowej. Wizerunek zawodu. Cechy dobrego dziennikarza - wiedza zawodowa - niezbdne umiejtnoci - presti zawodu - spoleczna ocena zawodu. Dziennikarz w redakcji.

Kodeks etyczny dziennikarza w praktyce. Etyka przekona a etyka odpowiedzialnoci 5. Dziennikarstwo a polityka. Dziennikarstwo na styku z biznesem i PR.

Wolno prasy a niezaleno dziennikarza. Co oznacza wolno prasy. Jak z niej korzysta? Czym jest profesjonalizm dziennikarza? Jak pisz i pracuj najlepsi - jakie s sposoby osigania perfekcji zawodowej.

Od reportera do reportaysty. Specjalizacja w zawodzie dziennikarskim. Zanim powstanie tekst. Jak znale temat na artykul, gdzie go szuka? O czym pisa? Dla kogo pisa? Jak zebra material dziennikarski? Warto informacji. Obiektywizm w dziennikarstwie. Informacja i komentarz. Procesy koncentracji, komercjalizacji i globalizacji w produkcji i dystrybucji. Kapital zagraniczny w narodowych systemach medialnych. Opis przedmiotu: System medialny w ujciu teoretycznym. Prawne podstawy funkcjonowania amerykaskiego i brytyjskiego systemu medialnego.

Prawne podstawy funkcjonowania niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego systemu medialnego. System medialny Hiszpanii. System medialny Wloch. Malo znane systemy medialne na przykladzie do wyboru: Irlandii, Litwy, Moldowy, Lotwy.

System medialny Japonii. Zasadnicze tendencje rozwojowe globalnego systemu medialnego: specjalizacja, regionalizacja, internacjonalizacja, komercjalizacja, cyfryzacja, media alternatywne.

Literatura: Adamowski, J. Warszawa: Adamowski, J. Cz II. Dobek-Ostrowska B. Golka B. Wybrane zagraniczne systemy medialne, pod red. Adamowskiego, Warszawa Adamowski J.

PROBLEMS PLUS IN IIT MATHEMATICS BY A DAS PDF

Edukacja regionalna i międzykulturowa

.

AIRLIVE 5470AP PDF

Edukacja regionalna i międzykulturowa (miękka)

.

LMS700KF05 PDF

.

Related Articles